Barnefordeling/foreldretvister

Ved samlivsbrudd mellom parter med felles barn oppstår spørsmålet om hvilke ordninger som skal gjelde med hensyn til barna når foreldrene flytter fra hverandre. I en slik situasjon har foreldrene full avtalefrihet.

Dersom det oppstår en konflikt om:

• foreldreansvar
• hvem barnet skal bo fast hos og/eller
• samvær

som foreldrene ikke klarer å løse på egenhånd kan en advokat bistå med rådgivning, utarbeidelse av avtaler og forhandlinger med motparten. Kommer ikke partene til enighet om en slik ordning kan det være nødvendig å bringe saken innfor rettsapparatet slik at retten treffer en avgjørelse som er bindende for begge parter.

Avgjørelser om foreldreansvar, om hvor barnet skal bo fast og om samvær skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet. Spørsmål om foreldreansvar, bosted, samvær m.v. er nærmere regulert i barneloven.

Fossveien 1, 3510 HØNEFOSS - TLF 32 12 16 88 - FAX 32 12 69 75 - PB 313 Sentrum, 3502 HØNEFOSS


Gunn Iren Midtbø tlf 480 98 488  gunn.iren@moas.no                      Kjersti  Fossum Engnæs tlf 991 55 083 kfe@advokatkfe.no 

.