Priser og vilkår

Vårt arbeid vil i alle saker foregå i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk.

Det vil i de fleste saker være vanskelig på forhånd å angi eksakt hva sakskostnadene vil beløpe seg til. Beregningen av honoraret vil i all hovedsak være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Veiledende timepris

Våre veiledende timepriser er:

Advokat Gunn Iren Midtbø:            kr 1 800 + mva = kr 2 250
Advokat Kjersti Fossum Engnæs: kr 1 800 + mva = kr 2 250

Timeprisen vil likevel kunne variere, og kan fastsettes både under og over den veiledende timeprisen. Hvilken timepris som fastsettes i den enkelte sak vil blant annet avhenge av sakens art og kompleksitet. Timeprisen i den konkrete sak avtales ved inngåelsen av oppdraget, og fremkommer i vår oppdragsbekreftelse.

Dekning av utgifter

Utgifter som er direkte knyttet til utførelsen av oppdraget vil også kreves dekket av klienten. Eksempler på dette kan være reiseutgifter, utgifter til sakkyndige, tinglysningsgebyrer m.m.

Fri rettshjelp

Vi yter bistand på en rekke saksområder hvor klienten kan ha krav på fri rettshjelp.

Dersom du har inntekt under 246.000 kroner (enslige) eller 369.000 kroner (ektefeller/samboere), og ikke har formue som overstiger 100.000 kroner kan du har krav på fri rettshjelp i visse typer saker, som f. eks.:

 • Separasjon, skilsmisse og oppløsning av samboerforhold.
 • Saker om foreldreansvar, fast bosted og samværsrett for barn.
 • Oppsigelse i husleieforhold.
 • Oppsigelse i arbeidsforhold.
 • Søknad om voldsoffererstatning.
 • Personskadesaker.
 • Klage over avslag på trygdeytelser.

Uavhengig av inntekts- og formuesforhold har man rett til fri advokatbistand i saker vedrørende:

 • Omsorgsovertakelse i barnevernssaker.
 • Bistandsadvokat for voldsofre i straffesak/erstatningssak mot gjerningsmannen.
 • Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
 • Offentlige straffesaker ved varetektsfengsling og når det foreligger tiltale.
 • Visse utlendingssaker.

Rettshjelpforsikring

De fleste hjem- og innboforsikringer m.v. har bestemmelser om dekning av utgifter til juridisk bistand. Nærmere regler fremgår av forsikringsvilkårene.

Praktiske eksempler er tvister vedrørende kjøp og salg av bolig, bil, båt, samt erstatningssaker.

Salær og utlegg kan således være dekket av rettshjelpforsikringen, og kan kreves refundert av oppdragsgivers forsikringsselskap som normalt dekker utgifter inntil 80.000 – 100.000 kroner, avhengig av de konkrete vilkår. Til fradrag kommer en egenandel på 2.000 – 4.000 kroner, samt 20-25 % av det overskytende.

Advokaten sørger for å melde saken inn til forsikringsselskapet og krever inn den aktuelle refusjonen. 

 

Fossveien 1, 3510 HØNEFOSS - TLF 32 12 16 88 - FAX 32 12 69 75 - PB 313 Sentrum, 3502 HØNEFOSS


Gunn Iren Midtbø tlf 480 98 488  gunn.iren@moas.no                      Kjersti  Fossum Engnæs tlf 991 55 083 kfe@advokatkfe.no 

.